Share code upload ảnh imgur johncms 2018Bước 1: Tải data về, IMPORT lên phpmyadmin
Bước 2: Tải Code về, Upload lên Host ( thư mục public_html )
Mở .htaccess lên thêm đoạn mã sau vào cuối file

PHP


  1. RewriteRule ^upload-hinhanh.html$ tool/image-upload/index.php [L]  2. RewriteRule ^upload-hinhanh/upload.html$ tool/image-upload/upload.php [L]  3. RewriteRule ^upload-hinhanh/file([0-9]+).html$ tool/image-upload/file.php?id=$1 [L]  4. RewriteRule ^hinhanh([0-9]+).html$ tool/image-upload/showimg.php?id=$1 [L]

Lưu lại.
Chạy mydomain.com/upload-hinhanh.html để dùng 
Download Code
Download Data

local_offerevent_note

account_box admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *